ARCHITEKTONICKÝ
ATELIÉR KARLOVY VARY

Centrum zábavy a volného času Tuhnice - Karlovy Vary

Územní studie řeší historický areál městské vodárny, který byl součástí energetického komplexu města mezi světovými válkami. Studie je řešena ve více prostorových variantách, které prověřují prostorové urbanistické, architektonické a technické možnosti vybraného území realizovat záměr výstavby nového společenského centra. Nedílnou součástí územní studie jsou průzkumy a rozbory řešeného území, zpracované před zahájením prací na vlastní studii, které analyzovaly reálné možnosti využití jednotlivých stavebních objektů pro řešený záměr. Veřejně projednaná územní studie bude základním územně plánovacím podkladem pro postup v dalších stupních projektové přípravy a realizace výstavby v řešeném území. Zároveň může plnit funkci technického podkladu pro komplexní investiční nabídky strategickým partnerům. Územní studie bude využívána Magistrátem města Karlovy Vary v plném rozsahu kompetencí jednotlivých odborů jako pracovní, reklamní a obchodní materiál. 


© 2024 ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR KARLOVY VARY