ARCHITEKTONICKÝ
ATELIÉR KARLOVY VARY

Urbanistická studie rozvoje území Sokolovska - Masterplan

Vytčeným úkolem urbanistické studie je prověření možností dlouhodobého rozvoje konkrétního vybraného území, funkčně kompaktního a úzce svázaného s povrchovou těžbou hnědého uhlí. Urbanistická studie předkládá pro vymezené území soubor ideových návrhů a konkrétních projektů v různých oblastech lidské činnosti, které mohou být postupně uváděny do života v přímé souvislosti s postupem vývoje v region

Urbanistická studie obsahuje dvě základní části, analytickou a návrhovou. V analytické části jsou v 1. fázi shromážděny obsažné soubory základních informačních dat o řešeném území ve všech rozhodujících segmentech. Ve 2. fázi analytické části jsou data roztříděna, a nepodstatné údaje z výchozích podkladů pro návrh vypuštěny.

Návrhová část obsahuje 4 základní fáze - kapitoly. V 1. fázi je přijata vize jako součást ideového pilíře studie, fáze 2 obsahuje návrh vlastní koncepce urbanistického řešení přecházejícího do 3. fáze projednání a dokončení návrhu tohoto řešení. Zvláštní kapitolu návrhové fáze představuje výběr konkrétních aktuálních projektů zaměřených na hornické téma a tradici. Projekty, vybrané formou komunitního plánování, mohou být následně připraveny a realizovány.


© 2024 ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR KARLOVY VARY